Обучение:*
Дати на "Безопасност и здраве при работа"
Дати на "Управление на стреса"
Дати на "Трудови, социални и осигурителни права"
Дати на "Управление на човешките ресурси"
Дати на "Управление на времето"
Дати на "Управление на конфликти"
Дати на "Разработване и управление на проекти"
Дати на "Предприемачество и Иновации"
Работя в предприятие от списъка
Работя в друго, което не е в предходния списък предприятие

Внимание !!! Непопълването на тази карта води до непризнаване на Вашето участие.
Предоставените от Вас данни не са публични и служат единствено за отчитане пред Европейската комисия1


Карта за участие

по схема за предоставяне на БФП по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Раздел І. Информация за Вас, подателя на информацията (вижте указанията)

1. Трите Ви имена: *
2. Вашето ЕГН:*
3. Вашият пол:*

4. Вашият настоящ адрес

Област*
Община:*
Населено място:*
Адрес:
4a. Телефон за контакт:*
4б. Електронна поща*
5. Към коя от групите се причислявате при влизане в проекта? (Само един възможен отговор)*
6 . Попадате ли в някоя от тези групи в неравностойно положение ? (Възможен е повече от един отговор)
7. Попадате ли в някоя от тези категории домакинства ? ( Възможен е повече от един отговор )
8. С какво завършено образование сте ?
Съгласен/съгласна съм данните за расов или етнически произход да бъдат обработвани (декларация съгласно чл.5, ал.2,т.2 от Закона за защита на личните данни)*

Проект №: BG05M9OP001-1.012-0001

"Проект  BG05M9OP001-1.012-0001  „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проекта се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България"

Вход в системата