Трудови и осигурителни отношения

Курсът е разработен от водещи експерти юристи и икономисти с дългогодишен опит в КНСБ. Целта на обучението цели да се повиши  информираността за основните права и задължения, произтичащи от трудовото и осигурително законодателство и възможности за защита на работниците и служителите, и създаване на предпоставки за намаляване на упражняване на нерегламентирани практики при осъществяване на трудовите отношения.

Курсът е предназначен да даде на обучаемите основни знания за действащата трудова и осигурителна правна уредба, като предоставя теоретични и практически знания за основните принципи, понятия и институти на трудовото и осигурителното право.
Последователно се разглеждат основните въпроси на общата част на трудовото право, като предмет, метод на правно регулиране и източници на този правен отрасъл. Изясняват се основанията за възникване, субектите, съдържанието, изпълнението и прекратяването на индивидуалното трудово правоотношение, като подробно място е отделено на основни институти на трудовото право - работно време, почивки, отпуски, трудово възнаграждение, дисциплинарна и имуществена отговорност и др.
Курсът на обучение включва и разглеждане на основните въпроси на осигурителното право. Последователно се изясняват въпросите за предмета, метода и източниците на осигурителното право, основанията, субектите, съдържанието на осигурителните правоотношения, законодателната уредба. Разглеждат се двата основни дяла на осигурителното право - краткосрочно и дългосрочно обществено осигуряване, както и следващите се по тях осигурителни плащания - обезщетения, помощи и пенсии.
Курсът представлява интерес за работниците и служителите, тъй като дава знания за основните им права и задължения на работното място, в контекста на трудовото и осигурителното законодателство и им дава умения да търсят и защитават правата си; дава знания на представителите на мениджмънта и администрацията за стратегическо управление на човешките ресурси в компаниите и им дава умения за умело управление на хора, дава възможност за усвояване, надграждане и използване на основните правни термини, познаване на основните източници на трудовото и осигурителното право и умения за работа с тях.

Крайната цел на обучението е именно придобитите знания и умения да послужат и като стимул, и като изходна точка за разширяване и задълбочаване в конкретните правни области.

Основни въпроси, които ще бъдат засегнати в курса:

 • Понятие за обществени отношения и трудови отношения
 • Същност на трудовите отношение
 • Основни характерни черти на трудовите отношение
 • Законодателна уредба на трудовите отношения
 • Законодателно уреждане на основните елементи на трудовото правоотношение - трудов договор, работно време, отпуски и почивки, трудова дисциплина и други
 • Какви са съдържанието и същността на осигурителното правоотношение?
 • Какво е мястото и значението им в системата от обществени отношения?
 • Кои са основните понятия в осигурителното право?
 • Кои са субектите на осигурителните отношения и как влизат в отношения помежду си?
 • Основи на осигурителното право
 • Основни термини в социалното осигуряване
 • Организация на осигурителните отношения
 • Функциониране на осигурителната система
 • Индивидуални спорове при осигурителните отношения и др.

За да участваш на този курс - регистрирай се!