Курсът разглежда следните теми:

  • Каква е природата и какви са видовете и формите на проявление на индустриалните конфликти?
  • Какво се разбира под колективен трудов спор (КТС) и по какво се отличава той от индивидуалният трудов спор?
  • Кои са факторите и предпоставките за възникване на колективни трудови спорове и какви са практиките за превенция на КТС?
  • Каква е нормативната уредба за уреждане на КТС?       
  • Кои са и как се прилагат съвременните  способи и механизми за разрешаване на КТС ?