Курсът по „Безопасност и здраве при работа” е разработен от водещи експерти от КНСБ с дългогодишен опит на национално и международно ниво.
Основни въпроси, които са засегнати в курса:
  • Кои са основните понятия, свързани със здравослов­ните и безопасни условия на труд (ЗБУТ)?
  • Кои са основните международни, европейски и на­ционални нормативни актове в областта на ЗБУТ?
  • Какви са основните задължения на работодателя, спе­циализираните служби и на работещите за осигуря­ване на ЗБУТ?
  • Как се създава култура по безопасността и система за управление на ЗБУТ?
  • Какво представлява и как се извършва оценката на риска за здравето и работоспособността на работни­ците и служителите?
  •  Как се осъществява социалният диалог по ЗБУТ?