Безопасност и здраве при работа

Курсът по „Безопасност и здраве при работа” е разработен от водещи експерти от КНСБ с дългогодишен опит на национално и международно ниво.
Основни въпроси, които са засегнати в курса:

 • Кои са основните понятия, свързани със здравослов­ните и безопасни условия на труд (ЗБУТ)?
 • Кои са основните международни, европейски и на­ционални нормативни актове в областта на ЗБУТ?
 • Какви са основните задължения на работодателя, спе­циализираните служби и на работещите за осигуря­ване на ЗБУТ?
 • Как се създава култура по безопасността и система за управление на ЗБУТ?
 • Какво представлява и как се извършва оценката на риска за здравето и работоспособността на работни­ците и служителите?
 •  Как се осъществява социалният диалог по ЗБУТ?

За да участваш на този курс - регистрирай се!

Проект №: BG05M9OP001-1.012-0001

"Проект  BG05M9OP001-1.012-0001  „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проекта се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България"

Карта на социалното напрежение

Обучения

Предлагаме ви бърза, лесна и удобна възможност да придобиете нови знания и умения, както и да подобрите и развиете професионалните си компетенции и личностни качества.

Вижте всички обучения

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА - м. МАРТ 2018 година

 • Очакван ръст на инвестициите в промишлеността (- 7,4 %)
 • - Производство на стоки за дълготрайна употреба (2.5 %)
 • - Производство на недълготрайни потребителски стоки (15.4 %)
 • - Енергетични и свързани с водата сектори (27.2%)
 • - Производство на стоки за междинно потребление (44.1%)
 • - Производство на инвестиционни стоки (10.0%)
 • - Други (0.8%)

Кой е on-line

В момента има 47  гости и няма потребители и в сайта