Разработване и управление на проекти

Разработването и управлението на проекти, национални или европейски, може да Ви донесе големи ползи, при това не само финансови. Чрез придобиването на умения за работа по проекти, ефективността и ефикасността на работа Ви ще се повиши като цяло – в планирането и организирането, комуникацията и при работата в екип. Реализирането на проекти ще Ви даде възможност за постигне на важни стратегически цели.

Развитието на подобен тип умения и прилагането им е изключително важно и необходимо в днешния бързо развиващ се свят. Най-ефективнивния начини за придобиване на умения е чрез опит (learning by doing). Тук ще откриете точно такива възможности -  да приложите ново придобитите Ви уменията, чрез дейности и задачи по време на курса.

Изключително систематизиран и преди всичко практически, курсът включва множество материали, актуална информация, допълващи и атрактивни видео презентации и тестове. Предлагаме Ви улеснен начини на обучение, които е приспособим към Вашето ежедневие, нужди и навици. Курсът е подготвен от утвърдени професионалисти с богат опит при изпълнението на европейски проекти и програми.

За да участваш на този курс - регистрирай се!

Проект №: BG05M9OP001-1.012-0001

"Проект  BG05M9OP001-1.012-0001  „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проекта се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България"

Карта на социалното напрежение

Обучения

Предлагаме ви бърза, лесна и удобна възможност да придобиете нови знания и умения, както и да подобрите и развиете професионалните си компетенции и личностни качества.

Вижте всички обучения

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА - м. МАРТ 2018 година

  • Очакван ръст на инвестициите в промишлеността (- 7,4 %)
  • - Производство на стоки за дълготрайна употреба (2.5 %)
  • - Производство на недълготрайни потребителски стоки (15.4 %)
  • - Енергетични и свързани с водата сектори (27.2%)
  • - Производство на стоки за междинно потребление (44.1%)
  • - Производство на инвестиционни стоки (10.0%)
  • - Други (0.8%)

Кой е on-line

В момента има 80  гости и няма потребители и в сайта