Посещение в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

Изпълнението на проект "Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании" продължава с поредното посещение, този път в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

Освен екипът на КНСБ , ръководен от Пламен Димитров в срещата взеха участие Сергей Андронов - Председател на Управителния Съвет на "Лукойл Нефтохим, Росен Григоров - Директор по персонала и административните въпроси на "Лукойл Нефтохим Бургас"АД и Павлин Ваковски - Президент на Синдикат на Българските Нефтохимици Лукойл.

Пламен Димитров представи проекта очерта и конкретните ни очакванията от провежданата среща в Лукойл, а именно, сътрудничество и участие на компанията в проекта

Сергей Андронов изрази становище, че предприятието има високи изисквания за качество и безопасност при работа  и при наемане на подизпълнители те получават тук - на площадката инструктаж по спазване на изискванията за безопасност при работа, което за Лукойл е приоритет.

Дружеството осъществява своята дейност съобразно приет Етичен бизнес кодекс на ОАО "ЛУКОЙЛ", който съдържа правила за бизнес поведение, етични норми на взаимоотношения и приоритетни въпроси в областта на бизнес етиката.

В прилагания в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД Социалния кодекс на ОАО "ЛУКОЙЛ", са заложени корпоративните ценности като: поддържане на висок жизнен стандарт, силни социални гаранции, създаване на условия за професионално израстване и кариерен ръст на младите хора, грижа за ветераните нефтохимици и др.

Проект №: BG05M9OP001-1.012-0001

"Проект  BG05M9OP001-1.012-0001  „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проекта се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България"

Карта на социалното напрежение

Обучения

Предлагаме ви бърза, лесна и удобна възможност да придобиете нови знания и умения, както и да подобрите и развиете професионалните си компетенции и личностни качества.

Вижте всички обучения

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА - м. МАРТ 2018 година

  • Очакван ръст на инвестициите в промишлеността (- 7,4 %)
  • - Производство на стоки за дълготрайна употреба (2.5 %)
  • - Производство на недълготрайни потребителски стоки (15.4 %)
  • - Енергетични и свързани с водата сектори (27.2%)
  • - Производство на стоки за междинно потребление (44.1%)
  • - Производство на инвестиционни стоки (10.0%)
  • - Други (0.8%)

Кой е on-line

В момента има 98  гости и няма потребители и в сайта