Среща между представители на КНСБ и „Метекно България” АД

В рамките на проект “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение на 10 октомври в „Метекно България” АД – гр. Плевен.

Екипът на КНСБ,  воден от президента Пламен Димитров се срещна с изпълнителния директор на „Метекно” АД – Карло Роси, инж.Диана  Панчева – началник производство и Поля Карамфилова – ръководител „Човешки ресурси”.

Групата от КНСБ беше посрешната на територията на компанията от инж. Диана Панчева – началник производство, която  в емоционалто изложение представи историята и настоящето на фирмата.Инж. Панчева говори за ценностите, които сплотяват хората , работещи в компанията:  „Отговорност и дисциплина” – това е основната ценност, която кара хората да работят тук с удоволетворение,  като екип – „тук всеки е отговорен за всичко и пред всеки”. Отношенията на мениджмънта с персонала са стимулиращи. Комуникацията е свободна, ненатоварваща и ефективна.

Във фирмата хората са удоволетнорени от получаваните работни заплати. Тук е недопустима забава в изплащането на възнагражденията и осигуровките.Изключително внимание се отдава на здравословните и безопасни условия при работа.Тук се цени човека -  неговите права и потребности. Тук възрастта е без значение – еднакво е отношението  и към на младите работници и към възрастните – „има уважение към зрелоста, опита и възрастта от страна на собствениците и ръководителите на компанията”.Прилагат се европейски норми за качество на произвеждана продукция. Технологичната дисциплина тук е издигната в култ.

Пламен Димитров представи проекта на КНСБ “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“ - целите, етапите , основните задачи и очаквани разултани.

Очерта нашата представа са участие на „Метекно”АД в проекта и сътрудничествоно ни за подпомагате на МСП от веригата на доставки на компанията.

Говори за модела на бизнес поведение на големите компани,  насочено към спазване на високи стандарти по отношение на персонала, общността и околната среда, които да се разпростират и по отношение на МСП от веригата на доставчици и подизпълнители. Сподели, че включването на „Метекно”АД в проекта на КНСБ би допринесло ползи за компанията от публичноста и добра реклама, коята ще бъде присъща на реализирането на дейностите по подпомагане на МСП. Би нанесло още няколко положителни „щрихи” към доброто име на компанията в димамичната конкурентна среда.

Изпълнителният директол на „Метекмо”АД Карло Роси сподели своите впечатления от изложеното от президента на КНСБ: „Проектът който представихте е добра възможност да правим нещо заедно. Досега не сме участвали в подобен проект. Идеята е много добра и в посока на политиката, която следва  нашата компания. Да! Интересно ни е. Ще участваме! Приемаме поканата за участие  с удоволетворение.Силни сме в доста  от областите , за които споделихте, че подготвяте подкрепа, помощ и консултации във фирмите от малкия и среден бизнес. Можем да покажем заедно нещо хубаво и добро, като практика от нашата дейност, напр. в областите на: организацията и управлението на производството, постигане на добро качество на продукцията, технологичните промени,ЗБУТ,екологията;  взаимоотношенията с персонала.

Проект №: BG05M9OP001-1.012-0001

"Проект  BG05M9OP001-1.012-0001  „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проекта се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България"

Карта на социалното напрежение

Обучения

Предлагаме ви бърза, лесна и удобна възможност да придобиете нови знания и умения, както и да подобрите и развиете професионалните си компетенции и личностни качества.

Вижте всички обучения

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА - м. МАРТ 2018 година

  • Очакван ръст на инвестициите в промишлеността (- 7,4 %)
  • - Производство на стоки за дълготрайна употреба (2.5 %)
  • - Производство на недълготрайни потребителски стоки (15.4 %)
  • - Енергетични и свързани с водата сектори (27.2%)
  • - Производство на стоки за междинно потребление (44.1%)
  • - Производство на инвестиционни стоки (10.0%)
  • - Други (0.8%)

Кой е on-line

В момента има 39  гости и няма потребители и в сайта