Среща между представители на КНСБ и КРЗ Одесос АД

Днес 05.10.2016 в гр. Варна, в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение в предприятие КРЗ Одесос АД.

На срещата от страна на ръководството присъстваха изпълнителният директор на предприятието и директорът по техническите въпроси.  Присъстваха и представители на основната синдикалната организация в предприятието както и представител на Регионалния съвет на КНСБ в регион Варна.

На срещата двете страни обсъдиха прилаганите в предприятието трудово – правни норми с основни конвенции на МОТ и стандарти на Европейската социална харта. Обсъдени бяха и възможностите за прилагането към производствените вериги добрите практики по разширяване на смисъла при спазването на Хартата за основни права на ЕС и българското законодателство

Обсъдиха се и възможностите за бъдещо сътрудничество между както между двете страни, така и възможностите за прилагане на добрите практики на предприятието от доставчиците и под-изпълнителите му.

Проект №: BG05M9OP001-1.012-0001

"Проект  BG05M9OP001-1.012-0001  „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проекта се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България"

Карта на социалното напрежение

Обучения

Предлагаме ви бърза, лесна и удобна възможност да придобиете нови знания и умения, както и да подобрите и развиете професионалните си компетенции и личностни качества.

Вижте всички обучения

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА - м. МАРТ 2018 година

  • Очакван ръст на инвестициите в промишлеността (- 7,4 %)
  • - Производство на стоки за дълготрайна употреба (2.5 %)
  • - Производство на недълготрайни потребителски стоки (15.4 %)
  • - Енергетични и свързани с водата сектори (27.2%)
  • - Производство на стоки за междинно потребление (44.1%)
  • - Производство на инвестиционни стоки (10.0%)
  • - Други (0.8%)

Кой е on-line

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта