Събития

На 11.10.2016г, в гр. Плевен, в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение в предприятие Корус Билдинг Систъмс България АД.

На 10 октомври - 2016 г. в зала „Плевен“ в едноимения град се състоя разширено заседание на РС на КНСБ. В него взеха участие инж. Пламен Димитров – президент на Конфедерацията,  Пламен Нанков – вицепрезидент, Николай Недев – изпълнителен секретар, Янчо Андонов – председател на РС на КНСБ в Плевен и 140 синдикалисти. По време на заседанието бяха дискутирани актуални теми свързани със социално-икономическата ситуация в страната и конкретно с увеличаване на доходите на трудещите се,  с ниския демографски прираст и други теми.

Проект №: BG05M9OP001-1.012-0001

"Проект  BG05M9OP001-1.012-0001  „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проекта се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България"

Карта на социалното напрежение

Обучения

Предлагаме ви бърза, лесна и удобна възможност да придобиете нови знания и умения, както и да подобрите и развиете професионалните си компетенции и личностни качества.

Вижте всички обучения

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА - м. МАРТ 2018 година

  • Очакван ръст на инвестициите в промишлеността (- 7,4 %)
  • - Производство на стоки за дълготрайна употреба (2.5 %)
  • - Производство на недълготрайни потребителски стоки (15.4 %)
  • - Енергетични и свързани с водата сектори (27.2%)
  • - Производство на стоки за междинно потребление (44.1%)
  • - Производство на инвестиционни стоки (10.0%)
  • - Други (0.8%)

Кой е on-line

В момента има 59  гости и няма потребители и в сайта