Приходите от данъци като дял от БВП продължават да растат, сочи нов доклад

Тазгодишното издание на доклада на организацията показва, че средното съотношение между събраните данъци и БВП на съответната страна леко се е покачило през 2015 г. до 34.3%

Събирането на данъци в най-развитите икономики на света продължава да нараства. През миналата година този показател достигна най-високото си равнище за всички времена. Това показват данните на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), оповестени в края на ноември. Според тях най-голям ръст има при събирането на данъците върху труда и потреблението.
Тазгодишното издание на доклада на организацията показва, че средното съотношение между събраните данъци и БВП на съответната страна леко се е покачило през 2015 г. до 34.3% (при 34.2% през 2014 г.). Това обаче е най-високото му ниво откакто се води тази статистика от 1965 г. Покачването на това съотношение се вижда в 25 от 34 страни, членуващи в организацията, които са предоставили предварителни данни за изтеклата година. В седем то се понижава.
Къде са България и ЕС
По данни на Евростат за 2015 г. общо приходите от данъци и социални осигуровки в Европейския съюз са с дял от 40% от БВП, тоест този дял е по-висок от средния за ОИСР, макар че 22 от страните от ЕС са и част от ОИСР. За еврозоната това съотношение е 41.4%, а за България - 29%. По-ниски данъци от тези в България в ЕС има в Ирландия, където съотношението 24.4% от БВП, и в Румъния, където делът е 28% от БВП.
В същото време ако се погледнат данните от предкризисната 2006 г. насам, се вижда, че съотношението расте. През самата 2006 г. то е било 39.1 на сто за ЕС. За България данните варират през годините като най-ниско е било разглежданото съотношение в периода 2009-2012 г. В предкризисната 2006 г. то е било 29.9 на сто и спрямо тогава е налице видим спад.
В приходите от данъци в България като най-голям дял са тези върху крайното потребление - от ДДС и акцизи. Техният дял от БВП е 14.6%. Средното за ЕС ниво е 11.2% от БВП при значително по-голяма данъчна тежест.
По-висок дял на данъците върху крайното потребление от БВП от България има в Хърватия (18.6%) и Унгария (17.1%).
При данъците от доходи на домакинства и индивиди средно за ЕС делът е 9.4% от БВП, в еврозоната той е 9.3%, а в България - 3.1%. През 2015 г. само Кипър облага по-ниско индивидуалните доходи като делът на тези данъци е 2.7% от БВП.
В България акцизите формират приход, равен на 5.3% от БВП, който е най-високият в ЕС. Там средният дял е около 2.3% БВП.
Приходите от ДДС растат
Приходите от ДДС по традиция са най-големият приходоизточник. Това показват и последните данни на ОИСР. Според тях те достигат 6.8% от БВП и 20.1% от всички приходи от данъци през 2014 г. в страните членки. За 2012 г. тези показатели са били съответно 6.6% и 19.8%. В 22 страни общо се покачват приходите от ДДС като дял от БВП и спада слабо в едва 5 страни.
Новите данни показват, че в структурата на данъчните приходи все повече тежест имат тези върху доходите и върху потреблението.
Общият дял на данъците върху доходите, социалните осигуровки и от ДДС, през 2014 г. е бил най-високият от 1965 г. насам. Той е бил 24.3% от БВП.
Приходите от лични данъци са нагоре
След кризата продължава непрекъснато да расте и делът на данъците върху доходите на хората докато при корпоративните данъци все още не са достигнати предкризисните нива.
Приходите от данъци върху личните доходи се повишават до дял от 24% от всички данъчни приходи през 2014 г. при 23.7% дял преди кризата през 2007 г. При корпоративните данъци делът през 2014 г. е 8.8% при 11.2% през 2007 г.
При социалните осигуровки повишението е рязко след кризата - от 24.7% като дял от всички данъчни приходи през 2007 г. се вдига на 26.8% през 2009 г. Оттогава те спадат бавно до 26.2% през 2014 г.
През 2015 г. най-голямото повишение на дела на приходите от данъци спрямо БВП на съответната страна се наблюдава в Турция и Мексико, а силен ръст се наблюдава още в Естония, Гърция, Унгария и Словакия.
Най-голям спад се наблюдава в Ирландия, Дания, Исландия и Люксембург. Спадът в Ирландия се дължи на изключително големия ръст на БВП на страната през изтеклата година в резултат на преместването на значителен обем активи (патенти, търговски марки и др.) под ирландска юрисдикция от страна на множество мултинационални компании. С изключение на Ирландия средното за ОИСР съотношение на деля на данъчните приходи от БВП, през 2015 г. е 34.6%, което е ръст от 0.3 процентни пункта спрямо година по-рано.
През 2015 г. стандартната ДДС ставка в страните от организацията достига рекордно равнище от 19.2%. В десет от страните в момента тя е вече 22% при само четири през 2008 г. В 22-те страни от ОИСР, които са и в ЕС, средната ставка на този данък е 21.7% и е над средното за ОИСР.
Повечето от страните в ОИСР са анонсирали или вече приложили мерки за повишаване събираемостта на ДДС от онлайн продажби.

Проект №: BG05M9OP001-1.012-0001

"Проект  BG05M9OP001-1.012-0001  „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проекта се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България"

Карта на социалното напрежение

Обучения

Предлагаме ви бърза, лесна и удобна възможност да придобиете нови знания и умения, както и да подобрите и развиете професионалните си компетенции и личностни качества.

Вижте всички обучения

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА - м. МАРТ 2018 година

  • Очакван ръст на инвестициите в промишлеността (- 7,4 %)
  • - Производство на стоки за дълготрайна употреба (2.5 %)
  • - Производство на недълготрайни потребителски стоки (15.4 %)
  • - Енергетични и свързани с водата сектори (27.2%)
  • - Производство на стоки за междинно потребление (44.1%)
  • - Производство на инвестиционни стоки (10.0%)
  • - Други (0.8%)

Кой е on-line

В момента има 33  гости и няма потребители и в сайта